Realizované projekty

PIPS SK s.r.o.

projektové, inžinierske a poradenské služby

Realizované projekty


Počas našej činnosti sme sa podieľali na stovkách projektov, nižšie uvádzame najväčšie zákazky za uplynulé roky:


BERNOLÁKOVO - GRINAVA, rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia 

vodovodné potrubie dl. 8300 m, armatúrne šachty


KANALIZAČNÝ ZBERAČ A IX, VODOVOD - rekonštrukcia

kanalizačné potrubie dl. 340 m, tlmiaci objekt na kanalizačnom sklze, vodovodné potrubie dl. 250 m  


BRATISLAVA, ĽUDOVÁ ŠTVRŤ - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie

vodovodné potrubie dl. 1260 m, kanalizačné potrubie dl. 1640 m


ČASTÁ - Zámocká ul. predĺženie vodovodu

vodovodné potrubie dl. 925 m, redukčná šachta


POVODIE ČOV HAMULIAKOVO, DUNAJSKÁ LUŽNÁ, odkanalizovanie - rekonštrukcia výtlačného potrubia 

kanalizačné výtlačné potrubie dl. 3680 m, čerpacia stanica, armatúrne šachty


AGLOMERÁCIA HUBICE - odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou

riešenie projektu na úrovni dokumentácie k územnému rozhodnutiu


HVIEZDOSLAVOV - vodovod a kanalizácia 

vodovodné potrubie dl. 4600 m, kanalizačné potrubie dl. 5520 m, kanalizačné výtlačné potrubie dl. 3680 m, čerpacie stanice


HVIEZDOSLAVOV - obytný súbor 49 RD

vodovodné potrubie dl. 807 m, kanalizačné potrubie dl. 602 m, kanalizačné výtlačné potrubie dl. 200 m, čerpacia stanica


JAHODNÁ - kanalizácia

kanalizačné potrubie dl. 6585 m, kanalizačné výtlačné potrubie dl. 1115 m, čerpacie stanice, prekládka vodovodu


ČILIŽSKÁ RADVAŇ - KLÚČOVEC, prívod vody

riešenie projektu na úrovni dokumentácie k územnému rozhodnutiu, vodovodné potrubie dl. 3585 m


MARIANKA - automatická tlaková stanica na vodovodnom rade

AT stanica s akumulačnou nádržou, objekt pozostáva z prízemia a suterénu, zastavaná plocha 41,5 m2


VEĽKÝ GROB - kanalizácia a ČOV

riešenie projektu na úrovni dokumentácie k územnému rozhodnutiu, celoobecná kanalizácia


REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA OBJEKTOV NA VODOVODNEJ SIETI - Bratislava

rekonštrukcia jestvujúcich armatúrnych šachiet na vodovodnej sieti


MALINOVO, obytná zóna Malinovo - Studené

vodovodné potrubie dl. 5515 m, kanalizačné potrubie dl. 6095 m, kanalizačné výtlačné potrubie dl. 715 m, čerpacie stanice