Poskytované služby

PIPS SK s.r.o.

projektové, inžinierske a poradenské služby

Poskytované služby


Realizujeme projekty vodohospodárskych stavieb - vodovodov a kanalizácii vrátane objektov na týchto sieťach v nasledovných stupňoch :


Štúdia - rozbor problematiky a návrh optimálneho riešenia stavby  


Dokumentácia pre územné rozhodnutie, DÚR - projekt potrebný pre začlenenie stavby do územného plánu lokality  


Dokumentácia pre stavebné povolenie, DSP - projekt potrebný pre vydanie stavebného povolenia  


Realizačná dokumentácia stavby, RDS - projekt, ktorý obsahuje všetky detaily potrebné pre úspešné zrealizovanie stavby


Dokumentácia skutočneho vyhotovenia, DSV - projekt potrebný pre skolaudovanie stavby


Prevádzkový poriadok - technicko-prevádzková dokumentácia stavby


Samozrejmosťou je vysoká odborná a grafická úroveň všetkých typov projektov.


K uvedeným projektom poskytujeme aj komplexné inžinierske služby a odborné poradenstvo.


Zabezpečujeme aj projekty potrebných profesií - geodetické zamerania, inžiniersko-geologické prieskumy, statické posúdenia, elektroinštálácie atď..


Okrem vyššie spomenutých služieb vykonaváme na stavbách aj činnosti stavebného a autorského dozoru.