NAŠA SPOLOČNOSŤ sa zaoberá projektovými, inžinierskymi a poradenskými službami v oblasti vodohospodárskych stavieb so špecializáciou na vodovodné siete, stokové siete, čistiarne odpadových vôd.
Vykonávame tiež činnosti stavebného a autorského dozoru na stavbách.
Počas našej pôsobnosti na trhu sme získali nespočetné množstvo cenných skúseností, história činnosti siaha až do roku 1992.
Pilierom úspechu sú pre nás kvalitní pracovníci a neustála snaha zlepšovať naše služby.

Realizujeme projektové dokumentácie v nasledovných stupňoch
Štúdia - rozbor problematiky a návrh optimálneho riešenia stavby  
Dokumentácia pre územné rozhodnutie, DÚR - projekt potrebný pre začlenenie stavby do územného plánu lokality  
Dokumentácia pre stavebné povolenie, DSP - projekt potrebný pre vydanie stavebného povolenia  
Realizačná dokumentácia stavby, RDS - projekt, ktorý obsahuje všetky detaily potrebné pre úspešné zrealizovanie stavby
Dokumentácia skutočneho vyhotovenia, DSV - projekt potrebný pre skolaudovanie stavby
Prevádzkový poriadok - technicko-prevádzková dokumentácia stavby
Samozrejmosťou je vysoká odborná a grafická úroveň všetkých typov projektov.
K uvedeným projektom poskytujeme aj komplexné inžinierske služby a odborné poradenstvo.
Zabezpečujeme aj projekty potrebných profesií - geodetické zamerania, inžiniersko-geologické prieskumy, statické posúdenia, elektroinštálácie atď..
REFERENCIE
Počas našej činnosti sme sa podieľali na stovkách projektov, nižšie uvádzame najväčšie zákazky za uplynulé roky

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bratislava Palisády, sanácia verejného vodovodu DN200

Projektová dokumentácia v stupni DSP+RDS

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bratislava, Plynárenská ulica, sanácia kanalizácie a vodovodu

Projektová dokumentácia v stupni DSP+RDS

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu DN1200 z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj

Projektová dokumentácia v stupni DSP+RDS

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu DN1400 z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj

Projektová dokumentácia v stupni DSP+RDS

Investor Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN800 z VDJ Zvončín po armatúrnu šachtu na ulici Suchovská v Trnave

Projektová dokumentácia v stupni DSP+RDS

Investor Združenie obcí Veselé ČOV

Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, dobudovanie verejnej kanalizácie

Projektová dokumentácia v stupni RDS

Investor Obec Hviezdoslavov

Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia

Projektová dokumentácia v stupni DÚR, DSP, RDS

Investor Obec Nový Svet

 ČOV Nový Svet

Projektová dokumentácia v stupni DÚR, DSP+RDS

Investor Obec Veľký Grob

Veľký Grob – kanalizácia a ČOV

Projektová dokumentácia v stupni DÚR, DSP, RDS